en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Sentence of the day
伯母bó mǔ
伯母把我当成自己的孩子,非常疼爱我。
(bó mǔ bǎ wǒ dàng chéng zì jǐ de hái zi, fēi cháng téng ài wǒ.)
 

The dictionary can be accessed in one of two ways:

Scan the pinyin alphabetic index

Click on dictionary results


Page served in 0.028s