en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Sentence of the day
生动shēng dòng
文章生动地描写了我国家村发生的巨大变化。
(wén zhāng shēng dòng de miáo xiě le wǒ guó jiā cūn fā shēng de jù dà biàn huà.)
 

The dictionary can be accessed in one of two ways:

Scan the pinyin alphabetic index

Click on dictionary results


Page served in 0.037s