en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
(kē)
(kē)
科学 (kē xué)
科学家 (kē xué jiā)
科研 (kē yán)
咳嗽 (ké sou)
(kě)
(kě)
可爱 (kě ài)
可靠 (kě kào)
可怜 (kě lián)
可能 (kě néng)
可怕 (kě pà)
可是 (kě shì)
可惜 (kě xī)
可以 (kě yǐ)
(kè)
(kè)
(kè)
克服 (kè fú)
刻苦 (kè kǔ)
客气 (kè qi)
客人 (kè rén)
课文 (kè wén)
kěn
(kěn)
肯定 (kěn dìng)

Page served in 0.022s