en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
nián
jīn
mén
zhōng
 
rén
miàn
táo
huā
xiāng
yìng
hóng
 
rén
miàn
zhī
chù
 
táo
huā
jiù
xiào
chūn
fēng
 
* click on a character to search its definition in the dictionary.
注释: 人面:第一个是指姑娘的脸,第二个是代指姑娘本人。
译文: 去年的今天,就在这个庭院的门里,我看到姑娘那美丽的脸庞和粉红的桃花相互映衬。到如今却不知道这姑娘到哪儿去了,只有这朵朵的桃花依旧在春风中绽开笑脸。
Previous poem
望庐山瀑布, 李白
Next poem
蚕妇, 杜荀

Page served in 0.019s