en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
cán
fěn
quán
jiā
 
zhī
rén
jiān
yǒu
róng
huá
 
nián
nián
dào
cán
xīn
 
shì
hún
shēn
zhuó
zhù
 
* click on a character to search its definition in the dictionary.
注释: 底事:什么事。浑身:全身。着:穿
译文: 没有涂脂粉的养蚕妇,满脸饥色,根本不知道世上有荣华富贵。年年都说我养蚕非常辛苦,为何浑身上下没有绫罗绸缎,而只有粗布苎麻。

Page served in 0.018s