en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
sòng
mèng
hào
rán
zhī
guǎng
líng
rén
huáng
lóu
 
yān
huā
sān
yuè
xià
yáng
zhōu
 
fān
yuǎn
yǐng
kōng
jìn
 
wéi
jiàn
cháng
jiāng
tiān
liú
 
* click on a character to search its definition in the dictionary.
注释: 古人:老朋友。辞:告别。孤帆:单独的一只帆船。尽:消失。唯见:只看见。天际:天边
译文: 老朋友孟子浩然在黄鹤楼向我辞行,在这繁华以锦的三月去扬州。他乘坐的那只帆船渐渐消失在远处碧水蓝天相接的地方,只见滔滔的长江之水向天边滚滚流去。
Previous poem
蚕妇, 杜荀
Next poem
送兄, 七岁女

Page served in 0.015s