en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
sòng
xiōng
bié
yún
chū
 
tíng
zhèng
 
suǒ
jiē
rén
yàn
 
zuò
háng
fēi
 
* click on a character to search its definition in the dictionary.
注释: 七岁女:年仅七岁的小女孩,姓名不详。李亭:离别处的亭子。嗟:叹息。
译文: 离别的路上白云刚刚升起,分别处小亭子周围的树叶已经稀疏了。令人叹息的是人和大雁不一样,不能排成一行行共同飞向远方。

Page served in 0.021s