en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
jiāng
pàn
xún
huā
huáng
shī
qián
jiāng
shuǐ
dōng
 
chūn
guāng
lǎn
kùn
wēi
fēng
 
táo
huā
kāi
zhǔ
 
ài
shēn
hóng
ài
qiǎn
hóng
 
* click on a character to search its definition in the dictionary.
注释: 一簇:一丛。
译文: 黄师塔前的江水向东流去,暖洋洋的春光把人熏得又懒又困,我倚仗微风春游。桃花一簇簇盛开却无人观赏,你究竟是喜爱深红的还是浅红的?
Previous poem
送兄, 七岁女
Next poem
绝句, 杜甫

Page served in 0.021s