en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
zǎo
bái
chéng
zhāo
bái
cǎi
yún
jiān
 
qiān
jiāng
líng
huán
 
liǎng
àn
yuán
shēng
zhù
 
qīng
zhōu
guò
wàn
chóng
shān
 
* click on a character to search its definition in the dictionary.
注释: 朝辞:早晨辞别。还:回。重:层
译文: 早晨告别了坐落在彩云间的白帝城,千里以外的江陵一天就可以到达了。长江两岸的猿猴还在不停地叫着,而轻快的小船却已穿过了千万座山峰。
Previous poem
采莲曲, 王昌龄
Next poem
玉阶怨, 李白

Page served in 0.019s