en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
jiē
yuàn
jiē
shēng
bái
 
jiǔ
qīn
luó
 
què
xià
shuǐ
jīng
lián
 
líng
lóng
wàng
qiū
yuè
 
* click on a character to search its definition in the dictionary.
注释: 侵:渗入,这里实湿的意思。罗袜:以丝绸缝制的袜子
译文: 玉石台阶上一生夜露,久佇其上罗袜已让露水打湿。回到房里放下用水晶做的珠帘,然后隔着晶莹透明的珠帘,凝望着清冷的秋月。

Page served in 0.019s