en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
jīn
quàn
jūn
jīn
yi
 
quàn
jūn
shào
nián
shí
 
yǒu
huā
kān
zhé
zhí
zhé
 
dài
huā
kōng
zhé
zhī
 
* click on a character to search its definition in the dictionary.
注释: 金缕衣:用金线制成的华丽衣服。堪:可以。只须:就应当。
译文: 我劝你不要珍惜那些华丽的衣服,劝你要珍惜少年时代的宝贵光阴。有花可以折取的时候,就应当去采折,不要到了花已落尽时再去折取空枝。
Previous poem
玉阶怨, 李白
Next poem
寻隐者不遇, 贾岛

Page served in 0.02s