en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
xún
yǐn
zhě
sōng
xià
wèn
tóng
 
yán
shī
cǎi
yào
 
zhǐ
zài
shān
zhōng
 
yún
shēn
zhī
chù
 
* click on a character to search its definition in the dictionary.
注释: 寻:寻找,拜访。不遇:没有见到。言:说,告诉。只:刚好,恰好。处:处所,地点。
译文: 我在松树下询问小童师父上山采药去了,只知道她就在这座山中,可是云深重,不知他到底在什么地方。

Page served in 0.02s