en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
dān
huā
chóu
chàng
jiē
qián
hóng
dān
 
wǎn
lái
wéi
yǒu
liǎng
zhī
cán
 
míng
zhāo
fēng
yīng
chuī
jìn
 
shuāi
hóng
huǒ
kàn
 
* click on a character to search its definition in the dictionary.
注释: 惜:怜爱。把火:手持蜡烛。
译文: 我担心的是台阶前的红牡丹,晚上只有两枝残花了。明晨风一起,可能就会全部被吹落。于是,夜里手持蜡烛,把这衰败的红牡丹再来看一看。

Page served in 0.019s