en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
yóu
yín
shǒu
zhōng
xiàn
 
yóu
shēn
shàng
 
lín
xíng
féng
 
kǒng
chí
chí
guī
 
shuí
yán
cùn
cǎo
xīn
 
bào
sān
chūn
huī
 
* click on a character to search its definition in the dictionary.
注释: 游子:离家出远门的人。谁言:谁说。
译文: 母亲用手中的针线为出远门的儿子缝制衣服。临行的时候,母亲一针一线密密地缝着,把衣服缝得结结实实,惟恐儿子久久在外,无人给他缝补。母亲对子女的爱,如春天的阳光使小草得以生长一样,做子女的又怎么报答得了母亲的恩情?

Page served in 0.02s