en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
guò
rén
zhuāng
rén
shǔ
 
yāo
zhì
tián
jiā
 
shù
cūn
biān
 
qīng
shān
guō
wài
xié
 
kāi
xuān
miàn
cháng
 
jiǔ
huà
sāng
 
dài
dào
chóng
yáng
 
hái
lái
jiù
huā
 
* click on a character to search its definition in the dictionary.
注释: 具:准备。鸡黍:指丰盛的饭菜。合:围。郭:指村外。
译文: 老朋友准备了饭菜,邀我来到这户人家。绿树环抱着村庄,村外远处的青山依稀可见。打开窗户面对长远和菜园,举起酒杯边饮边谈论庄稼。等到九九重阳日,还要来饮酒赏菊花。
Previous poem
游子吟, 孟郊
Next poem
凉州词, 王之涣

Page served in 0.029s