en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
shān
wēi
lóu
gāo
bǎi
chǐ
 
shǒu
zhāi
xīng
chén
 
gǎn
gāo
shēng
 
kǒng
jīng
tiān
shàng
rén
 
* click on a character to search its definition in the dictionary.
注释: 危楼:高楼,这里之建在山上的寺庙。星辰:泛指夜空中发光的天体。语:说话。惊:惊扰。
译文: 山顶峰上的高楼高达百尺,站在上面好像就可以摘下星辰。我不敢大声的讲话,恐怕惊动了天上的仙人。
Previous poem
凉州词, 王之涣
Next poem
拜新月, 李端

Page served in 0.021s