en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
bài
xīn
yuè
kāi
lián
jiàn
xīn
yuè
 
biàn
xià
jiē
bài
 
rén
wén
 
běi
fēng
chuī
qún
dài
 
* click on a character to search its definition in the dictionary.
注释: 新月:农历初三、初四夜晚的月亮。细语:至少女对月倾诉的轻声。
译文: 拉开窗帘看到了新月,就马上不台阶去拜。少女的悄声细语谁也听不见,只见裙带随风飘摆。
Previous poem
夜宿山诗, 李白
Next poem
出塞, 王昌龄

Page served in 0.02s