en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
chū
sài
qín
shí
míng
yuè
hàn
shí
guān
 
wàn
cháng
zhēng
rén
wèi
huán
 
dàn
shǐ
lóng
chéng
fēi
jiàng
zài
 
jiào
yīn
shān
 
* click on a character to search its definition in the dictionary.
注释: 龙城飞将:只汉武帝时的镇关大将李广。不教:不让。胡马:指外族入侵的骑兵。
译文: 明月照耀在防卫森严的边塞上,这景象从秦汉开始至今还是这样。离家万里长途远征的战士,多年来还未能回家。要是有乡汉朝大将军李广那样勇敢的将军带兵的话,就不会让敌人的战马越过阴山来了。
Previous poem
拜新月, 李端
Next poem
江南春, 杜牧

Page served in 0.021s