en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
jiāng
nán
chūn
qiān
yīng
yìng
hóng
 
shuǐ
cūn
shān
guō
jiǔ
fēng
 
nán
cháo
bǎi
shí
 
suō
shǎo
lóu
tái
yān
zhōng
 
* click on a character to search its definition in the dictionary.
注释: 山郭:靠山的城郭。南朝:我国历史上晋朝后的宋、齐、梁、和陈四个朝代的合称。佛教传入我国后,在南北朝时期待到广泛地传播,到处兴建寺庙。
译文: 春到江南处处黄莺啼鸣、叶绿花红,水边的村庄、山旁的城郭酒旗迎风飘扬。南朝时修筑得那么多的寺庙和楼阁,都笼罩在蒙蒙的烟雨之中。
Previous poem
出塞, 王昌龄
Next poem
望庐山瀑布, 李白

Page served in 0.035s