en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
wàng
shān
zhào
xiāng
shēng
yān
 
yáo
kàn
guà
qián
chuān
 
fēi
liú
zhí
xià
sān
qiān
chǐ
 
shì
yín
luò
jiǔ
tiān
 
* click on a character to search its definition in the dictionary.
注释: 遥:远。川:河。飞流:飞泻下的水流。直下:直泻而下。疑:怀疑。银河:天河。落:倾泻,泻落。
译文: 在阳光的照射下,香炉峰顶弥漫紫色的烟雾。远远望去,瀑布像垂挂在山前的河面上。飞速的流水直泻而下,好像有三千尺高。我怀疑这是银河从九重天上落了下来。
Previous poem
江南春, 杜牧
Next poem
题都成南庄, 崔护

Page served in 0.023s