Female
luǎn cháo
( n. )ovary
尿niào dào
( n. )the urethra
páng guāng
( n. )urine bladder
shū luán guǎn
( n. )the oviduct, the Fallopian tube
yīn chún
( n. )(physiol.) labia majora; labia minora
yīn dào
( n. )(physiol.) the vagina
zǐ gōng
uterus / womb
zǐ gōng jǐng
cervix / neck of the uterus
Male
bāo pí
wrapping / wrapper / foreskin
gāo wán
testicle
jīng náng
( n. )(physiol.) seminal vesicles
qián liè xiàn
prostate
shū jīng guǎn
( n. )sperm duct, vas deferens
尿shū niào guǎn
( n. )the urethra
yīn jīng
penis
yīn náng
( n. )(physiol.) the scrotum
zhí cháng
( n. )the rectum
Reproduction
hé ěr méng
hormone
怀huái yùn
to be pregnant / to have conceived
jīng zǐ
sperm / spermatozoon
luǎn zǐ
( n. )1. ovum
2. (also pr. ) egg
shēng zhí
( v. )reproduce; flourish
shòu jīng
( v. )(woman) conceives; be fertilized
xìng bìng
venereal disease / sexually transmitted disease / VD
xìng jiāo
sexual intercourse
yáng wěi
(med.) impotence
yuè jīng
( n. )menstruation, the menses
Contraception
ān quán tào
condom
Previous list
Hospital
Next list
Beauty
Page served in 0.019s