en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

悬针竖(xuán zhēn shù): 逆锋起笔,横向重按后转向下运行,至整画三分之二处,逐渐出锋。

Four examples

師 (师)
華 (华)

« Previous
duǎn héng
Next »
chuí lù shù

Page served in 0.017s