en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
 1. May I come in?
  néng
  jìn
  lái
   
 2. Come in, please.
  qǐng
  jìn
   
 3. Sit down, please.
  qǐng
  zuò
   
 4. It's time for class.
  shàng
  shí
  jiān
  dào
  le
   
 5. Open your books and turn to page 20.
  kāi
  shū
   
  fān
  dào
   
  2
   
 6. I'll call the roll before class
  qián
  yāo
  diǎn
  míng
   
 7. Here!
  dào
   
 8. Has everybody got the handout?
  měi
  rén
  dōu
  dào
  cái
  liào
  le
   
 9. Any different opinion?
  yǒu
  tóng
  jiàn
   
 10. Have I made myself clear?
  jiǎng
  míng
  bái
  le
   
 11. Are you with me?
  men
  gēn
  shàng
  jiǎng
  de
  le
   
 12. Could you say it again?
  néng
  zài
  shuì
  biàn
   
 13. Any questions? .
  yǒu
  shén
  ma
  wèn
   
 14. That's all for today.
  jīn
  tiān
  jiù
  jiǎng
  dào
  zhè
   
 15. Please turn in your homework before leaving.
  qǐng
  zài
  kāi
  qián
  jiāng
  zuō
  jiāo
  shàng
   

Page served in 0.02s