en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
 1. What's this?
  zhè
  shì
  shén
  me
   
 2. It's a pen.
  shì
  zhī
   
 3. Is this your handbag?
  zhè
  shì
  de
  shǒu
  bāo
  ma
   
 4. No, it isn't. / Yes, it is.
   
  shì
   
   
  /
  shì
  de
   
  shì
   
 5. Whose jacket is this?
  zhè
  shì
  shéi
  de
  jiā
   
  ?
 6. It's Kate's.
  shì
  kǎi
  de
   
 7. Is that a car?
  shì
  liàng
  xiǎo
  chē
  ma
   
 8. No, it isn't. It's a bus.
   
  shì
  liàng
  gōng
  gōng
  chē
   
 9. What do you call this in English?
  zhè
  yòng
  yīng
  zěn
  me
  shuō
   
 10. What is the color of your new book?
  de
  xīn
  shū
  shì
  shén
  me
  yán
  de
   
 11. How big is your house?
  de
  fáng
  yǒu
  duō
   
 12. What's the problem?
  yǒu
  shén
  me
  wèn
  ma
   
 13. What's the name of the cat?
  zhè
  māo
  jiào
  shén
  me
  míng
   
 14. Where's the company?
  gōng
  zài
  ér
   
 15. Which is the right size?
  chě
  shì
  duì
  de
   

Page served in 0.017s