en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
 1. What's your name?
  jiào
  shén
  ma
  míng
   
 2. May I have your name?
  néng
  gào
  de
  míng
   
 3. My name is Thomas.
  jiào
  shāng
   
 4. Just call me Tom.
  jiù
  jiào
  shāng
   
 5. What's your family name?
  xìng
  shén
  ma
   
 6. My family name is Ayneswonth.
  xìng
  ān
  sāi
  huā
   
 7. How do you spell it?
  zěn
  ma
  pīn
   
 8. Who is the lady in white?
  chuān
  穿
  bái
  de
  wèi
  xiǎo
  jiě
  shì
  shéi
   
 9. Could you introduce me to her?
  néng
  jiè
  shào
  gěi
   
 10. Rose, let me introduce my friend to you.
  luō
   
  ràng
  jiè
  shào
  xià
  de
  péng
  yǒu
   
 11. This is Tom. He's my classmate.
  zhè
  shì
  shāng
   
  de
  tóng
  xué
   
 12. Nice to meet you.
  hěn
  gāo
  xīng
  rèn
  shí
   
 13. Nice to meet you, too.
  rèn
  shí
  hěn
  gāo
  xīng
   
 14. Let me introduce myself.
  ràng
  jiè
  shào
  xià
   
 15. How do you do?
  hǎo
   

Page served in 0.019s