en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
 1. Hello. Can I see Mr. Green?
  hǎo
   
  néng
  jiàn
  lín
  xiān
  shēng
   
 2. Do you have an appointment?
  yǒu
  yāo
   
 3. Sorry, I don't.
  duì
   
  méi
  yǒu
   
 4. Yes. At 3 pm.
  shì
  de
   
  yāo
  de
  shì
  xià
  lue
  3
  diǎn
   
 5. Sorry, Mr. Green can't see you now.
  duì
   
  lín
  xiān
  shēng
  xiàn
  zài
  néng
  jiàn
  nín
   
 6. He's on the phone.
  zài
  diàn
  huà
   
 7. Would you wait here for a minute?
  nín
  néng
  zài
  zhè
  děng
  xià
   
 8. Would you like something to drink?
  nín
  xiǎng
  diǎn
  shén
  ma
   
 9. Tea, please
  diǎn
  chá
   
 10. Mr. Green, Mr. Smith is here.
  lín
  xiān
  shēng
   
  shǐ
  xiān
  shēng
  zài
  zhè
   
 11. You may go in now.
  nín
  jìn
  le
   
 12. Nice to see you, my old friend.
  zhēn
  gāo
  xīng
  jiàn
  dào
   
  de
  lǎo
  péng
  yǒu
   
 13. How have you been these years?
  zhè
  xiē
  nián
  zěn
  ma
  yàng
   
 14. You've changed little.
  diǎn
  méi
  biàn
   
 15. Do you still remember that Christmas?
  réng
  shèng
  dàn
  jiē
   

Page served in 0.02s