en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
 1. Do you speak English?
  huì
  shuō
  yīng
   
 2. Yes, a little.
  huì
  jiǎng
  diǎn
   
 3. How long have you studied English?
  xué
  yīng
  duō
  jiǔ
  le
   
 4. He speaks English fluently.
  jiǎng
  yīng
  hěn
  liú
   
 5. Your English is very good.
  de
  yīng
  hěn
  hǎo
   
 6. You speak English very well.
  de
  yīng
  jiǎng
  de
  hěn
  hǎo
   
 7. Are you a native speaker of English?
  de
  shì
  yīng
   
 8. My native language is Chinese.
  de
  shì
  hàn
   
 9. He speaks with London accent.
  dài
  diǎn
  lún
  duì
  kǒu
  yīn
   
 10. He has a strong accent.
  kǒu
  yīn
  hěn
  zhòng
   
 11. I have some difficulty in expressing myself.
  biǎo
  lái
  yǒu
  diǎn
  kùn
  nán
   
 12. I'm always confused with "s" and "th".
  cháng
   
  s
   
  t
   
  h
  gǎo
  hún
   
 13. Can you write in English?
  néng
  yòng
  yīng
  wén
  xiě
  wén
  zhāng
   
 14. Your pronunciation is excellent.
  de
  yīn
  hěn
  hǎo
   
 15. How can I improve my spoken English?
  gāi
  zěn
  yàng
  cái
  néng
  gāo
  kǒu
  shuǐ
  píng
   

Page served in 0.017s