en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
 1. What are you doing?
  zài
  gān
  shén
  ma
   
 2. I'm reading a book.
  jīn
  tiān
  xīng
   
 3. I'm cooking.
  zài
  zuò
  fàn
   
 4. Are you watching TV now?
  zài
  kān
  diàn
  shì
   
 5. Yes, I'm watching Channel 5.
  shì
  de
   
  zài
  kān
   
  5
  pín
  dào
   
 6. No, I'm listening to the radio.
  méi
  yǒu
   
  zài
  tīng
  shōu
  yīn
   
 7. Where are you going?
  ér
   
 8. I'm going to work
  shàng
  bān
   
 9. Who are you writing to?
  zài
  gěi
  shéi
  xiě
  xìn
   
 10. I'm writing to an old friend.
  gěi
  lǎo
  péng
  yǒu
   
 11. What will you do this weekend?
  zhè
  zhōu
  jiāng
  gān
  shén
  ma
   
 12. I'll go to a concert.
  yāo
  tīng
  yīn
  huì
   
 13. I'll go on an outing with some friends.
  péng
  yǒu
  jiāo
  yóu
   
 14. Do you like traveling?
  huān
  jiāo
  yóu
   
 15. Yes, I like it a great deal/it very much.
  shì
  de
   
  hěn
  huān
   

Page served in 0.016s