en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
 1. How old are you?
  duō
  le
   
 2. I'm twenty-two (years old).
  èr
  shí
  èr
  le
   
 3. Mr. Smith is still in his forties.
  shǐ
  xiān
  shēng
  cái
  shí
  suì
   
 4. I'm two years younger than my sister.
  jiě
  xiǎo
  liǎng
  suì
   
 5. My elder sister is one year older than her husband.
  jiě
  zhàng
  suì
   
 6. He's the youngest in the family.
  shì
  jiā
  zhōng
  zuì
  xiǎo
  de
   
 7. He looks much younger than he is.
  kān
  lái
  shí
  shàng
  nián
  qīng
  duō
   
 8. I came here when I was 20.
  èr
  shí
  suì
  lái
  zhè
  ér
   
 9. I started school at the age of 6.
  liù
  suì
  kāi
  shǐ
  shàng
  xué
   
 10. My father is over 60 years old.
  qīn
  nián
  guō
  liù
  shí
  le
   
 11. Most of them are less than 30.
  men
  zhōng
  duō
  shǔ
  dào
  lue
  3
  suì
   
 12. I guess he's about 30.
  cāi
  gài
  lue
  3
  suì
   
 13. She's going to be 15 next month.
  xià
  yuè
  jiù
  mǎn
   
  1
   
  5
  le
   
 14. They'll have a party for their 10th wedding anniversary.
  men
  jiāng
  wéi
  jiē
  hūn
  shí
  zhōu
  nián
  lái
  huì
   
 15. He's still a boy after all.
  jìng
  hái
  zhī
  shì
  hái
   

Page served in 0.018s