en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
 1. When do you get up everyday?
  měi
  tiān
  diǎn
  chuáng
   
 2. I usually get up at 8 o'clock.
  tōng
  cháng
   
  8
  diǎn
  chuáng
   
 3. Where do you have your lunch?
  zài
  ér
  chī
  fàn
   
 4. I have my lunch in a snack bar nearby.
  zài
  jìn
  jiā
  kuài
  cān
  diàn
  chī
  fàn
   
 5. What did you have for lunch?
  zhōng
  chī
  xiē
  shén
  ma
   
 6. I had a hamburger and a fried chicken leg?
  chī
  hàn
  bǎo
  bāo
   
  zhá
  tuǐ
   
 7. What time do you start work?
  shén
  ma
  shí
  hòu
  kāi
  shǐ
  gōng
  zuō
   
 8. I start work at 8 o'clock.
  diǎn
  kāi
  shǐ
  gōng
  zuō
   
 9. What do you do at work?
  shàng
  bān
  gān
  xiē
  shén
  ma
   
 10. I answer telephones and do some typing.
  jiē
  diàn
  huà
   
 11. What time do you finish your work?
  shén
  ma
  shí
  hòu
  xià
  bān
   
 12. At 6 o'clock sharp.
  liù
  diǎn
   
 13. What do you do in your spare time?
  xián
  xiá
  shí
   
  gān
  xiē
  shén
  ma
   
 14. I like listening to pop music.
  huān
  tīng
  liú
  háng
  yīn
   
 15. I like playing football.
  huān
  qiú
   

Page served in 0.02s