en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
 1. When did you get up yesterday morning?
  zuó
  tiān
  zǎo
  shàng
  diǎn
  chuáng
   
 2. At about seven.
  diǎn
  zuǒ
  yòu
   
 3. I heard the clock, but I didn't get up until 9.
  tīng
  jiàn
  nào
  zhōng
  le
   
  dàn
  āi
  dào
  jiǔ
  diǎn
  cái
   
 4. I woke up seven and got up right away.
  diǎn
  xǐng
  le
   
  rán
  hòu
  shàng
  chuáng
  le
   
 5. I hurried to my office.
  cōng
  máng
  gǎn
  dào
  bàn
  gōng
  shì
   
 6. I had my breakfast on the way.
  zài
  shàng
  chī
  de
  zǎo
  fàn
   
 7. I was just on time.
  gāng
  hǎo
  gǎn
  shàng
   
 8. I was 10 minutes late
  chí
  dào
  le
  fēn
  zhōng
   
 9. I had lunch with a friend of mine.
  de
  péng
  yǒu
  kuài
  chī
  le
  fàn
   
 10. I finished my work at 6 p.m.
  xià
   
  6
  diǎn
  xià
  bān
  le
   
 11. I stayed and did some extra work.
  liú
  xià
  jiā
  le
  huì
  ér
  bān
   
 12. The TV programs were really boring, so I went to bed very early.
  diàn
  shì
  jiē
  hěn
  liáo
   
  suǒ
  zǎo
  zǎo
  shuì
  le
   
 13. I read a magazine in bed.
  tǎng
  zài
  chuáng
  shàng
  kān
  zhì
   
 14. I didn't sleep well. .
  méi
  shuì
  hǎo
   
 15. I slept soundly all night
  zhěng
  shuì
  de
  hěn
  shóu
   

Page served in 0.024s