en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
 1. Hi, Joe, is it really you?
  qiáo
   
  hǎo
   
  zhēn
  shì
   
 2. Hi, Ann. Nice to see you again.
  ān
   
  hǎo
   
  zhēn
  gāo
  xīng
  zài
  jiàn
  dào
   
 3. It's been a whole year since I last saw you.
  zhěng
  zhěng
  nián
  méi
  jiàn
  le
   
 4. Yes, but you look as pretty now, as you did then.
  dàn
  kān
  lái
  hái
  shì
  ma
  piāo
  liàng
   
 5. Oh, thank you. How have you been these days?
  ōu
   
  xiè
  xiè
   
  zhè
  duàn
  shí
  jiān
  hǎo
   
 6. Not too bad.
  tài
  zāo
   
 7. But you sound so sad.
  dàn
  tīng
  lái
  hěn
  bēi
  shāng
   
 8. Yes, I lost my pet cat yesterday.
  shì
  ā
   
  zuó
  tiān
  de
  chǒng
  māo
  diū
  le
   
 9. Oh, I'm sorry to hear that
  tīng
  dào
  zhè
  xiāo
  hěn
  wèi
  hàn
   
 10. That's all right.
  méi
  shì
  ér
   
 11. Have you seen Kate lately?
  zuì
  jìn
  kān
  jiàn
  kǎi
  le
   
 12. No, I have no contact with her.
  méi
  yǒu
   
  méi
  yǒu
  diǎn
  ér
  lián
   
 13. I heard she got married last week.
  tǎng
  zài
  chuáng
  shàng
  kān
  zhì
   
 14. Oh, how nice. Sorry, I've got to go now.
  zhēn
  hǎo
   
  duì
   
  zǒu
  le
   
 15. So do I. See you later. Keep in touch.
  shì
   
  zài
  jiàn
   
  lián
  é
   

Page served in 0.023s