en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
 1. I used to take a walk in the early morning.
  guō
  cháng
  zǎo
  chū
  sǎn
   
 2. He used to live in my neighborhood.
  céng
  shì
  lín
   
 3. Did you use to go fishing with friends?
  guō
  cháng
  péng
  yǒu
  diào
   
 4. We have known each other for 6 years.
  men
  rèn
  shí
  yǒu
  liù
  nián
  le
   
 5. It has been a long time since last came here.
  cōng
  shàng
  lái
  zhè
  jīng
  yǒu
  hěn
  cháng
  shí
  jiān
  le
   
 6. Have you seen Mr. Smith recently?
  zuì
  jìn
  jiàn
  guō
  shǐ
  xiān
  shēng
   
 7. They've been working on this project since last year.
  men
  cōng
  nián
  kāi
  shǐ
  zhí
  dōu
  zài
  zuò
  zhè
  xiàng
   
 8. I've been watching TV all night.
  kān
  le
  zhěng
  wǎn
  de
  diàn
  shì
   
 9. The movie began as soon as we got there.
  men
  dào
  ér
  diàn
  yǐng
  jiù
  kāi
  shǐ
  le
   
 10. When I arrived at the station, the train had already left.
  dào
  chē
  zhàn
  shí
   
  huǒ
  chē
  jīng
  kāi
  le
   
 11. The late arrival of the ship had messed up all our plans.
  chuán
  dào
  wǎn
  le
   
  men
  de
  huá
  quán
  luàn
  le
   
 12. I had thought he knew the time of the meeting.
  yuán
  wéi
  zhī
  dào
  kāi
  huì
  shí
  jiān
   
 13. They had excepted me to go with them.
  men
  yuán
  běn
  wàng
  men
   
 14. That was the third time that I had visited the place.
  shì
  sān
  cān
  guān
  de
  fāng
  le
   
 15. After I had finished my paper, I put it in the drawer.
  xiě
  wán
  lún
  wén
   
  jiù
  fàng
  zài
  chōu
  le
   

Page served in 0.026s