en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
 1. Hi, Jack, where do you live now?
  hǎo
   
  jié
   
  xiàn
  zài
  zhù
  ér
   
 2. I live at 203 Curzon Street.
  zhù
  zài
  shēng
  jiē
   
  2
  lue
  3
  háo
   
 3. Curzon Street? Isn't Mary living there?
  shēng
  jiē
   
  shì
  zhù
  ér
   
 4. Yes, she lives just across the street.
  shì
  de
   
  jiù
  zhù
  zài
  jiē
  duì
  miàn
   
 5. How long have you stayed there?
  zài
  ér
  zhù
  duō
  jiǔ
  le
   
 6. Just a few months.
  cái
  yuè
   
 7. How about Mary? How long has she lived there?
  zěn
  ma
  yàng
   
  zài
  ér
  zhù
  duō
  jiǔ
  le
   
 8. She's been living there since her birth.
  shēng
  xià
  lái
  jiù
  zhù
  ér
   
 9. Will you stay there for long?
  huì
  zài
  ér
  dāi
  hěn
  cháng
  shí
  jiān
   
 10. No, I'll move to Hollywood next month.
   
  xià
  yuè
  bān
  dào
  hǎo
  lái
   
 11. Oh, really? I'm moving there too.
  zhēn
  de
   
  huì
  bān
  dào
  ér
   
 12. Great. Then we can drink beer together.
  bàng
  le
   
  men
  jiǔ
  le
   
 13. Yes, and you may stay there longer.
  duì
   
  ér
  huì
  zài
  ér
  zhù
  jiǔ
  xiē
   
 14. I hope so.
  wàng
   
 15. I'm sure we'll have a good time.
  xiāng
  xìn
  men
  huì
  hěn
  kāi
  xīn
  de
   

Page served in 0.028s