en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
 1. Where are you going?
  ér
   
 2. Where did you go for dinner yesterday?
  men
  zuó
  tiān
  ér
  chī
  de
  fàn
   
 3. When will he come to see you?
  shén
  ma
  shí
  hòu
  lái
  kān
   
 4. When did you buy the car?
  shén
  ma
  shí
  hòu
  mǎi
  de
  chē
   
 5. Who told you?
  shéi
  gào
  de
   
 6. Who will accompany you to the airport?.
  shéi
  jiāng
  péi
  cháng
   
 7. Why don't you agree?
  wéi
  shén
  ma
  tóng
   
 8. Why not go out for a walk?
  gān
  chū
  sǎn
   
 9. How did you doing spend your holiday?
  jiǎ
  zěn
  ma
  guō
  de
   
 10. How are you doing these days?
  zhè
  xiē
  zěn
  ma
  yàng
   
 11. What did he say in the letter?
  zài
  xìn
  shuì
  shén
  ma
  le
   
 12. What are you going to do with the books?
  suàn
  zhè
  xiē
  shū
  zěn
  ma
  bàn
   
 13. What were you doing when I called?
  diàn
  huà
  gěi
  shí
  zài
  gān
   
 14. I was about to leave.
  zhēng
  yāo
  chū
  mén
   
 15. Can you guess what I was doing this morning?
  néng
  cāi
  dào
  jīn
  tiān
  shàng
  zài
  zuò
  shén
  ma
   

Page served in 0.022s