en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
 1. What's the height of the building?
  zhè
  zuò
  lóu
  yǒu
  duō
  gāo
   
 2. How much does the elephant weight?
  zhè
  xiàng
  yǒu
  duō
  chóng
   
 3. What's the color of your new dress?
  de
  xīn
  shì
  shén
  ma
  yán
  de
   
 4. What's the size of your shoes?
  de
  xié
  duō
  chě
  cùn
   
 5. My brother is twice as tall as your sister.
  mèi
  mèi
  gāo
  bèi
   
 6. My grandma is 40 years older than me.
  lue
  4
  suì
   
 7. This river is one third as long as that river.
  zhè
  tiáo
  zhī
  yǒu
  tiáo
  de
  sān
  fēn
  zhī
  cháng
   
 8. What's the shape of your balloon?
  de
  qiú
  shì
  shén
  ma
  xíng
  zhuàng
   
 9. How wide is this bridge?
  zhè
  zuò
  qiáo
  yǒu
  duō
  kuān
   
 10. How thick is the ice here?
  zhè
  ér
  de
  bīng
  yǒu
  duō
  hòu
   
 11. This metal is harder than that one.
  zhè
  zhǒng
  jīn
  shǔ
  zhǒng
  yìng
   
 12. He can run as fast as Jim.
  páo
  de
  yàng
  kuài
   
 13. Kate is smarter than I.
  kǎi
  cōng
  míng
   
 14. How long do you watch TV every day?
  měi
  tiān
  kān
  duō
  cháng
  shí
  jiān
  diàn
  shì
   
 15. How often do you go swimming?
  duō
  jiǔ
  yóu
  yǒng
   

Page served in 0.019s