en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
 1. Would you please open the door for me?
  qǐng
  bāng
  máng
  kāi
  mén
  hǎo
   
 2. May I ask you a question?
  néng
  wèn
  wèn
   
 3. Please give me a hand.
  qǐng
  bāng
  máng
   
 4. Could you do me a favor?
  néng
  qǐng
  bāng
  máng
   
 5. Would you help me remove the refrigerator?
  néng
  bāng
  máng
  xià
  bīng
  xiāng
   
 6. Get me my coat, please.
  qǐng
  bāng
  xià
  wài
  tào
   
 7. Make me a cup of coffee, will you?
  gěi
  chōng
  bēi
  fēi
   
  hǎo
   
 8. Call me tomorrow if you have time.
  míng
  tiān
  yāo
  yǒu
  shí
  jiān
  jiù
  gěi
  diàn
  huà
   
 9. Could you tell me where I can find these books?
  nín
  néng
  gào
  zài
  ér
  néng
  zhǎo
  dào
  zhè
  xiē
  shū
   
 10. Certainly.
  dāng
  rán
  le
   
 11. Witch pleasure.
  hěn
  gāo
  xīng
   
 12. I'm sorry. I'm engaged now.
  duì
   
  xiàn
  zài
  zhēng
  máng
  zhāo
   
 13. I'm glad to, but I'm afraid I don't have the time.
  hěn
   
  dàn
  kǒng
  méi
  shí
  jiān
   
 14. Would you mind closing the window for me?
  néng
  bāng
  guān
  xià
  chuāng
   
   
  jiè
  guān
  xià
  chuāng
   
   
 15. Not at all.
  dāng
  rán
   
   
  dāng
  rán
  jiè
   

Page served in 0.027s