en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
 1. Excuse me, madam. Could you tell me where the post office is?
  duì
   
  shì
   
  qǐng
  wèn
  yóu
  zài
   
 2. It's just around the corner.
  zhuǎi
  wān
  jiù
  shì
   
 3. Excuse me, how can I get to the bus station?
  duì
   
  chē
  zhàn
  zěn
  ma
  zǒu
   
 4. You can take the bus and get off at the second stop.
  zuò
  gōng
  gōng
  chē
  èr
  zhàn
  xià
   
 5. Excuse me. Where is No.5 Street?
  duì
   
  jiē
  zài
  ér
   
 6. Go straight ahead and turn left at the second crossing.
  duì
   
  néng
  gào
  zěn
  ma
  xiān
  shēng
  de
  cān
  guǎn
   
 7. Excuse me. Can you tell me how to get to Mr. Hu's restaurant?
  duì
   
  néng
  gào
  zěn
  ma
  xiān
  shēng
  de
  cān
  guǎn
   
 8. Go on for about 100 meters. It's on your left side. You can't miss it.
  wǎng
  qián
  zǒu
  yāo
   
  1
   
  zài
  zuǒ
  shǒu
  biān
   
  huì
  cuò
  guō
  de
   
 9. Which one is Mr. Jame's office?
  jiān
  shì
  zhān
  xiān
  shēng
  de
  bàn
  gōng
  shì
   
 10. It's Room 201 on the second floor.
  èr
  lóu
   
  2
   
  1
  fáng
  jiān
   
 11. Can I use the elevator?
  néng
  yòng
  diàn
   
 12. Sorry, it's broken. You have to use the stairs.
  duì
   
  huài
  le
   
  zhī
  néng
  zǒu
  lóu
  le
   
 13. Where are the stairs?
  lóu
  zài
   
 14. Go along the corridor and it's on your right side.
  yán
  沿
  zhāo
  zǒu
  láng
  zǒu
   
  zài
  yòu
  shǒu
  biān
   
 15. Thank you for directions.
  gǎn
  xiè
  wéi
  zhī
   

Page served in 0.026s