en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
 1. Are you married?
  jiē
  hūn
  le
   
 2. I'm single.
  xiàn
  zài
  chán
  shēn
   
 3. Did you hear of that John proposed to Marry?
  tīng
  shuì
  yāo
  hàn
  xiàng
  qiú
  hūn
  le
   
  ?
 4. They engaged two weeks ago.
  men
  liǎng
  xīng
  qián
  dìng
  de
  hūn
   
  .
 5. She's engaged/married to John.
  yāo
  hàn
  dìng
  hūn
   
  /
  jiē
  hūn
  le
   
 6. How long have you been married?
  men
  jiē
  hūn
  duō
  jiǔ
  le
   
 7. We've been married for 2 years.
  men
  jiē
  hūn
  liǎng
  nián
  le
   
 8. My parents got married in 1954.
   
  1
   
  9
   
  5
  lue
  4
  nián
  jiē
  hūn
  de
   
 9. Mary gave birth to a baby last week.
  shàng
  xīng
  zuò
  le
   
 10. They've been divorced.
  men
  hūn
  le
   
 11. His wife died a year ago. Now he lives alone
  nián
  shì
  le
   
  xiàn
  zài
  rén
  zhù
   
 12. My aunt will come to live with me for some days
  ā
  huì
  lái
  zhù
  xiē
   
 13. John has his own family now.
  yāo
  hàn
  xiàn
  zài
  yǒu
  de
  jiā
  le
   
 14. Do you live with your parents?
  zhù
   
 15. No. I live in my own house.
   
  zhù
  zài
  de
  fáng
   

Page served in 0.024s