en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
 1. Do you know Mary?
  rèn
  shí
   
 2. Sure. We are friends since primary school.
  dāng
  rán
   
  men
  cōng
  xiǎo
  xué
  jiù
  shì
  péng
  yǒu
  le
   
 3. Really? I was introduced to her just last weekend.
  zhēn
  de
   
  shàng
  zhōu
  cái
  bèi
  jiè
  shào
  gěi
   
 4. What is she doing now?
  xiàn
  zài
  gān
  xiē
  shén
  ma
   
 5. She told me she wanted to start a company
  gào
  xiǎng
  kāi
  gōng
   
 6. Start a company? But I thought she would be a scholar.
  kāi
  gōng
   
  yuán
  wéi
  huì
  chéng
  wéi
  xué
  zhě
 7. People are always changing, aren't they?
  rén
  zǒng
  shì
  zài
  biàn
   
  shì
   
 8. Yes, you're right. After all, she is smart enough to go into business.
  shì
  ā
   
  shuì
  de
  duì
   
  jìng
   
  wán
  quán
  yǒu
  jīng
  shāng
  cái
  zhì
   
 9. But she doesn't have much experience.
  dàn
  méi
  yǒu
  tài
  duō
  jīng
  yàn
   
 10. You two don't have much contact?
  men
  liǎ
  méi
  zěn
  ma
  lián
   
 11. No, I only wrote her one letter this year.
  shì
  de
   
  jīn
  nián
  cái
  gěi
  xiě
  guō
  fēng
  xìn
   
 12. And she?
   
 13. She sent me a Christmas card last year.
  nián
  guō
  zhāng
  shèng
  dàn
   
 14. Oh, that's not good.
  é
   
  hǎo
   
 15. Yes, we should try to contact more.
  shì
  de
   
  men
  yīng
  gāi
  lián
  duō
  diǎn
   

Page served in 0.024s