en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
 1. What time are you going to leave for the airport tomorrow?
  míng
  tiān
  suàn
  shén
  ma
  shí
  hòu
  cháng
   
 2. Is he coming to dinner?
  huí
  lái
  chī
  fàn
   
 3. I'm going to the bookstore. Will you go with me?
  yāo
  shū
  diàn
   
   
 4. They're going to discuss it at the meeting next Friday.
  men
  jiāng
  zài
  xià
  zhōu
  de
  huì
  shàng
  tǎo
  lún
  zhè
  wèn
   
 5. I'll be waiting for you at the restaurant this time tomorrow.
  míng
  tiān
  zhè
  shí
  hòu
  zài
  cān
  guǎn
  děng
   
 6. After I get home, I'll call you.
  dào
  jiā
  hòu
   
  huì
  gěi
  diàn
  huà
   
 7. How will you spend the evening?
  wǎn
  shàng
  gān
  shén
  ma
   
 8. I'll probably stay home and watch TV.
  néng
  huì
  ái
  zài
  jiā
  kān
  diàn
  shì
   
 9. What's your plan for the summer holiday?
  shǔ
  jiǎ
  huá
  gān
  shén
  ma
   
 10. I'm thinking about a visit to Paris.
  zài
  kǎo
  yóu
   
 11. There's going to be a pottery exhibition at the art gallery.
  shù
  guǎn
  jiāng
  yǒu
  táo
  zhǎn
   
 12. You are still thinking about a Ph.D., aren't you?
  hái
  shì
  xiǎng
  xué
  chéng
  shì
   
  shì
   
 13. What will you do about it?
  huì
  zhè
  shì
  zěn
  ma
  bàn
   
 14. What do you want to do after graduation?
  hòu
  xiǎng
  gān
  shén
  ma
   
 15. I'll further my study.
  xiǎng
  shēn
  zào
   

Page served in 0.027s