en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
 1. Have you heard the weather forecast?
  tīng
  tiān
  bào
  le
   
 2. No, what does it say?
  méi
  yǒu
   
  shuì
  shén
  ma
  le
   
 3. We'll have fine weather for the next few days?
  hòu
  tiān
  tiān
  qíng
  lǎng
   
 4. But it's still raining today!
  jīn
  tiān
  hái
  zài
  xià
   
 5. It is said it will clear up tonight.
  tiān
  bào
  shuì
  jīn
  wǎn
  jiù
  huì
  tíng
   
 6. What will it be after the clear weather?
  qíng
  tiān
  hòu
  tiān
  huì
  zěn
  ma
  yàng
   
 7. It says a storm may come next month.
  tiān
  bào
  shuì
  xià
  yuè
  huì
  yǒu
  cháng
  bào
  fēng
   
 8. And it may get colder, it's already November.
  bīng
  tiān
  huì
  gēng
  lěng
   
 9. Yes, and I hope we can have some snow this winter.
  shì
  de
   
  wàng
  jīn
  nián
  dōng
  tiān
  huì
  xià
  xuě
   
 10. I'm afraid it won't be cold enough for a snowfall.
  kǒng
  tiān
  huì
  lěng
  de
  xià
  xuě
   
 11. But last year we had a big one.
  dàn
  nián
  xià
  le
  xuě
   
 12. Yes, but you know global warming may raise the temperature.
  shì
  de
   
  dàn
  quán
  qiú
  biàn
  nuǎn
  huì
  shǐ
  使
  wēn
  shàng
  shēng
   
 13. You are probably right.
  shì
  duì
  de
   
 14. I'm going skating in the Alps next month.
  xià
  yuè
  ā
  ěr
  bēi
  shān
  huá
  xuě
   
 15. I hope the weather there is cold enough.
  wàng
  ér
  tiān
  gòu
  lěng
   

Page served in 0.024s