en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
 1. I get up at 8 every morning.
  měi
  tiān
  zǎo
  shàng
  diǎn
  chuáng
   
 2. I then take a bath in the bathroom.
  rán
  hòu
  zǎo
  jiān
  zǎo
   
 3. I shave, brush my teeth, and comb my hair
  liǎn
   
  shuā
   
  shū
  tóu
   
 4. I put on a bit of makeup.
  huā
  diǎn
  zhuāng
   
 5. I cooked breakfast for the family.
  wéi
  jiā
  rén
  zuò
  zǎo
  cān
   
 6. I go downstairs and have my breakfast.
  xià
  lóu
  chī
  zǎo
  fàn
   
 7. I read the newspaper over breakfast
  biān
  chī
  zǎo
  fàn
  biān
  kān
  bào
  zhǐ
   
 8. I wake my sister up.
  jiào
  xǐng
  mèi
  mèi
   
 9. I dress my sister and wash her hands and face.
  gěi
  mèi
  mèi
  chuān
  穿
   
  liǎn
  shǒu
   
 10. I get to my office at 10:30.
  shí
  diǎn
  bàn
  dào
  bàn
  gōng
  shì
   
 11. I leave the office at 7.
  diǎn
  kāi
  bàn
  gōng
  shì
   
 12. I go shopping every weekend.
  měi
  zhōu
  mǎi
  dōng
  西
   
  .
 13. I buy some food on my way home.
  huí
  jiā
  shàng
  mǎi
  xiē
  chī
  de
   
 14. I pick up my sister from her school.
  dào
  xué
  jiào
  jiē
  mèi
  mèi
   
 15. We go to bed at 10:30.
  men
  shí
  diǎn
  bàn
  shuì
  jiào
   

Page served in 0.022s