en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(2 stroke)
Radical
(+1 stroke)
Pinyin
Input methods
  • WubiNYI
  • CangjieXXKU
  • Bishun54
  • Sijiao40200
  • UnicodeU+4E44
乄 (乄) shī
  • General meaning
◎ 合计。
◎ 手鍼,封(日本汉字)。

Page served in 0.063s