en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(1 stroke)
Radical
Pinyin
Input methods
  • WubiNNLL
  • CangjieXU
  • Bishun5
  • Sijiao20710
  • UnicodeU+4E5A
乚 (乚) háo
  • General meaning
◎ 古同“毫”。
乚 (乚)
  • General meaning
◎ 古同“乙”。

Page served in 0.056s