en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(1 stroke)
Radical
Pinyin
Input methods
  • WubiNNLL
  • CangjieXN
  • Bishun5
  • Sijiao17000
  • UnicodeU+4E5B
乛 (乛) zhé
  • General meaning
◎ 汉字部首。

Page served in 0.064s