en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(10 stroke)
Radical
(+8 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiYPTA
 • CangjieYRBP
 • Bishun4125145315
 • Sijiao00714
 • UnicodeU+4EB3
亳 (亳)
 • General meaning
 • Definitions
◎ 〔~州〕地名,在安徽省。
Noun
 1. 古都邑名 [Bo capital]。商汤的都城。相传有三处
 2. 谷熟为南亳,汤都,在今河南商丘县东南
 3. 蒙为北亳,汤受命为盟主之处,在今河南偃师县西
 4. 偃师为西亳,传说汤攻夏时所居
 5. 县名(亳县,在安徽)

Page served in 0.058s