en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(10 stroke)
Radical
(人)
(+8 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiWADK
 • CangjieOTKR
 • Bishun3212213251
 • Sijiao24264
 • UnicodeU+504C
偌 (偌) ruò
 • General meaning
 • Definitions
 • Words
◎ 这么,那么:~大年纪。~大的地方。
Pronoun
 1. 如此;这样 [so;such]。如:偌大小(这么大);偌高(这么高);偌来(这么);偌大的房子;偌大的年纪;偌多(如此多)
 1. ——用同“喏( nuò)”。表示提醒注意
  偌,那不是哥哥和妈妈么!——茅盾《过年》
 • 偌大 ruò dà
  [of such a size;so big] 这样大;那么大(多见于早期白话)
  偌大的地方

Page served in 0.058s