en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(14 stroke)
Radical
(+12 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiWSOY
 • CangjieOMWD
 • Bishun32125221431234
 • Sijiao21294
 • UnicodeU+50F3
僳 (僳)
 • General meaning
 • Definitions
 • Vocabulary
◎ 〔傈~族〕见“傈”。
 1. —见“傈僳”( lìsù)
 • 傈僳语 ( 傈僳語 ) lì sù yǔ
  [Lisu Language] 中国傈僳族的语言。属汉藏语系藏缅语族彝语支,通行于云南省一些地区,使用人口约48万

Page served in 0.058s