en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(5 stroke)
Radical
(+3 stroke)
Pinyin
Input methods
  • WubiAQYI
  • CangjieSNO
  • Bishun13545
  • Sijiao71718
  • UnicodeU+531B
匛 (匛) jiù
  • General meaning
◎ 古同“柩”。

Page served in 0.066s