en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(8 stroke)
Radical
(+5 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiLWYC
 • CangjieWOII
 • Bishun25344541
 • Sijiao60302
 • UnicodeU+56F9
囹 (囹) líng
 • General meaning
 • Definitions
 • Words
◎ 〔~圄〕监狱。
Noun
 1. (形声。从囗( wéi),表示与被围有关。令声。本义:囹圄( yǔ):监狱) 同本义 [prison]
  囹,狱也。——《说文》
  囹圄,周之狱名也。——《华严音义》引《说文》
  省囹圄。——《礼记·月令》。注:“所以禁守系者,若今之别狱矣。”
  囹,领也,圄,御也,领录囚徒禁御之也。——《释名》
  囹,令也,圄,与也。言令人幽闭思愆,改恶为善因原之也。——《风俗通》
  下险疑坠井,守官类拘囹。——唐· 韩愈《答张彻》
  屏医却药疾良已,破械空囹盗自消。——宋· 陆游《晚凉述怀》
 2. 又如:囹圉(牢狱)
 • 囹圄 líng yǔ
  [prison] 监狱。同“囹圉”
  至于守司囹圄,禁制刑罚,人臣擅之,此谓刑劫。——《韩非子·三守》
  才出囹圄

Page served in 0.059s